دو ستونه

مراسم یاد بود دانش آموختگان و اساتید دبیرستان دارالفنون

مراسم یاد بود دانش آموختگان و اساتید دبیرستان دارالفنون

سه ستونه

مراسم یاد بود دانش آموختگان و اساتید دبیرستان دارالفنون

مراسم یاد بود دانش آموختگان و اساتید دبیرستان دارالفنون

تاجمان

چهار ستونه

مراسم یاد بود دانش آموختگان و اساتید دبیرستان دارالفنون

مراسم یاد بود دانش آموختگان و اساتید دبیرستان دارالفنون

تاجمان

Parapsychology / Ahmad Allameh Falsafi