دو ستونه

Parapsychology / Ahmad Allameh Falsafi

بزرگداشت رشید کاکاوند و احمد علامه فلسفی

سه ستونه

Parapsychology / Ahmad Allameh Falsafi

بزرگداشت رشید کاکاوند و احمد علامه فلسفی

رونمایی کتاب ” روانشناسی اعجاز تفکر خلاق” جلد دوم

چهار ستونه

Parapsychology / Ahmad Allameh Falsafi

بزرگداشت رشید کاکاوند و احمد علامه فلسفی

رونمایی کتاب ” روانشناسی اعجاز تفکر خلاق” جلد دوم